Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Prašome įdėmiai perskaityti šias Taisykles, nes jos aprašo Jūsų teises bei įsipareigojimus. Naudodamasis Svetaine Vartotojas (įskaitant Registruotą vartotoją) besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.SĄVOKOS

1.1  Svetainė – interneto svetainė, pasiekiama adresu https://www.greengenius.eu/.

1.2  Taisyklės – Asmens duomenų tvarkymo Svetainėje taisyklės, kurios numato pagrindines asmens duomenų ir kitos informacijos tvarkymo taisykles, naudojantis Svetaine ir/ar mobiliąją aplikacija bei užsakant Svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje parduodamas prekes ar paslaugas. 1.3.   Duomenų valdytojas – subjektas, kuris nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; šiuo atveju – Green Genius (UAB „Green genius“, juridinio asmens kodas 302841738, buveinės adresas: Ozo g. 10A, Vilnius, LT-04326, Lietuva, tel. nr. +370 655 45222, hello@greengenius.lt).

1.3     Vartotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine.

1.4     Registruotas vartotojas – Svetainėje užsiregistravęs ir asmeninę paskyrą susikūręs asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo).

1.5     Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, genetinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6     Taikytini duomenų privatumą reglamentuojantys įstatymai – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679  ir kiti privalomi Europos Sąjungos bei jos valstybių narių (įskaitant Lietuvos Respubliką) teisės aktai, taikytini Asmens duomenų tvarkymui.

 2.BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1     Atsižvelgdama į Taikytinus duomenų privatumą reglamentuojančius įstatymus Green Genius turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdama Registruoto vartotojo (Vartotojo) pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Svetainę dienos. Green Genius tiesiogiai informuos Asmens duomenų subjektus apie bet kokius svarbius Taisyklių pakeitimus, kurie galėtų jiems turėti įtakos ar dėl kurių būtų reikalingas jų sutikimas.

2.2     Tvarkant asmens duomenis Green Genius taiko bendruosius duomenų apsaugos principus, ypač teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principus.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

3.1.     Asmens duomenų tvarkymo pagrindai:

3.1.1 Duomenų subjekto sutikimas (Asmens duomenys tvarkomi Taisyklių 3.2.3, 3.2.9 nurodytiems tikslams pasiekti);

3.1.2 Sutarties su Registruotu vartotoju sudarymas ir/ar vykdymas (Asmens duomenys tvarkomi Taisyklių 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.8 nurodytiems tikslams pasiekti);

3.1.3 Teisinė prievolė (Asmens duomenys tvarkomi Taisyklių 3.2.7 nurodytam tikslui pasiekti);

3.1.4 Teisėti Green Genius interesai: užtikrinti, kad Registruotas vartotojas, su kuriuo  bus sudaroma sutartis, atitinka priimtinos rizikos pobūdį; skolų atgavimas; archyvų tvarkymas; informacijos apie naujausius produktus teikimas esamiems klientams (Asmens duomenys tvarkomi Taisyklių 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.9 nurodytiems tikslams pasiekti);

3.2     Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

3.2.1 Registruoto vartotojo identifikavimas;

3.2.2 paslaugų ir prekių užsakymų Svetainėje ir/ar mobilioje aplikacijoje apdorojimas ir vykdymas;

3.2.3 Green Genius teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas;

3.2.4 Vartotojų/Registruotų vartotojų skundų ir kitų prašymų tvarkymas;

3.2.5 Registruotų vartotojų skolų administravimas ir reikalavimo teisių į Registruotų vartotojų skolas perleidimas;

3.2.6 Registruotų vartotojų kreditingumo patikrinimas;

3.2.7 Teisinių Prievolių vykdymas;

3.2.8 Registruotų vartotojų duomenų bazių tvarkymas;

3.2.9. tiesioginė rinkodara.

3.3.     Vartotojui registruojantis Svetainėje, Green Genius renka Vartotojo identifikavimui būtinus pagrindinius Asmens duomenis, kuriuos Vartotojas pateikia pildydamas registracijos formą, t.y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį. Nepateikus šių duomenų registracija Svetainėje negalima.

3.4.     Registruotas vartotojas  savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo išreiškia sutikdamas su šiomis Taisyklėmis.

3.5.     Registracija Svetainėje yra reikalinga Vartotojams, kurie nori susisiekti su Green Genius, gauti platesnę informaciją apie Green Genius teikiamas paslaugas ir prekes bei užsisakyti Green Genius teikiamas paslaugas ir prekes.

3.6.     Pateikiant užsakymą dėl prekių ar paslaugų registruotoje paskyroje, Green Genius renka papildomus Asmens duomenis (t.y. gimimo datą, adresą, mokėjimo kortelės numerį, banko sąskaitos numerį ir sąskaitos informaciją) ir kitą informaciją, reikalingą komercinio pasiūlymo suformavimui ir pateikimui bei tinkamam užsakymo įvykdymui, t.y. tinkamam sutarties su Registruotu vartotoju sudarymui ir/ar vykdymui, kuriuos Registruotas vartotojas pateikia pildydamas užsakymo formą.

3.7.     Registruoto vartotojo užsakymų istorija yra saugoma Registruoto vartotojo Svetainės paskyroje, sudarant galimybę Registruotam vartotojui peržiūrėti savo užsakymų istoriją, formuoti pakartotinius užsakymus. Užsakymų istoriją Green Genius taip pat gali naudoti statistiniais tikslais, laikantis duomenų kiekio mažinimo principo.

3.8.     Gavus Registruoto vartotojo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.), Green Genius gali naudoti ir tvarkyti Registruoto vartotojo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. specialių pasiūlymų, reklaminės ir kitos informacijos, susijusios su Green Genius veikla, Svetainės naujienomis, joje parduodamomis prekėmis ir pan. formavimui ir siuntimui. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, užsakymų istorija. Sutikimas tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bet kada gali būti atšauktas, susisiekiant su Green Genius el. paštu hello@greengenius.lt.

3.9. Gavus Vartotojo sutikimą (pvz., užpildžius naujienlaiškių užsakymo formą), Green Genius gali tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis (el. pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. naujienas, reklaminės ir kitos informacijos susijusios su Green Genius ar jos partnerių veikla siuntimui. Vartotojas savo duotą sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bet kada gali atšaukti, pasirenkant atšaukimą gautame naujienlaiškyje ar susisiekiant su Green Genius el. paštu hello@greengenius.lt

3.10.     Green Genius gali naudoti Registruotų vartotojų, kuriems Green Genius pardavė prekes ar teikė paslaugas, elektroninio pašto duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, rinkodaros pranešimuose pateikdamas informaciją apie aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo šiuo tikslu.

3.11.     Green Genius taip pat gali naudoti Registruoto vartotojo Asmens duomenis siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus.

3.12.   Tam, kad būtų išvengta internetinio sukčiavimo bei užtikrinta, kad kredito ar debeto kortelė nėra naudojama be Registruoto vartotojo sutikimo, Green Genius turi teisę patikrinti užsakymo formavimo metu įvestą vardą, adresą ir kitą pateiktą asmeninę informaciją trečiųjų šalių duomenų bazėse.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1.     Naudodamas Asmens duomenis Green Genius laikosi Taikytinų duomenų privatumą reglamentuojančių įstatymų.

4.2.     Green Genius tvarko Registruoto vartotojo Asmens duomenis tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek to reikia Asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimui.

4.3.     Green Genius paskiria duomenų apsaugos pareigūną, jei to reikalauja Taikytini duomenų privatumą reglamentuojantys įstatymai.

4.4.     Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik tie asmenys, kurie yra paskirti Duomenų valdytojo.

  1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR SAUGUMO PRIEMONIŲ UŽTIKRINIMAS

5.1.     Green Genius privalo saugoti Asmens duomenų konfidencialumą, tvarkyti Asmens duomenis kaip to reikalauja Taikytini duomenų privatumą reglamentuojantys įstatymai, neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų.

5.2.     Siekiant užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Green Genius įgyvendina tokias Asmens duomenų apsaugos priemones:

5.2.1. administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų, serverių bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas ir kt.);

5.2.2. techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų, slaptažodžių naudojimas ir kt.).

5.3.     Tuo atveju, jeigu Green Genius perduoda Asmens duomenis tvarkyti kitam asmeniui, Green Genius atsako už šių duomenų saugumą.

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS IR PERDAVIMAS

6.1.     Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, su kuriais Green Genius yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir šie asmenys užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą.

6.2.     Green Genius, veikdamas kaip Duomenų valdytojas, gali pateikti Asmens duomenis:

6.2.1. partneriams, teikiantiems prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Registruoto vartotojo užsakymu susijusias paslaugas;

6.2.2. vidiniams ir išoriniams IT specialistams;

6.2.3. teisininkams, bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas;

6.2.4. reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms, antstoliams;

6.2.5. atsakant į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo įpareigojimą / procesinį dokumentą;

6.2.6. auditoriams;

6.2.7. rinkodaros specialistams (jei Asmens duomenys yra tvarkomi rinkodaros tikslais);

6.2.8. kitiems asmenims, tvarkantiems Green Genius Registruotų vartotojų duomenų bazę;

6.2.9. kitiems tretiesiems asmenims pagal Registruoto vartotojo sutikimą, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

6.3.   Tvarkant asmens duomenis Vartotojų duomenų bazės administravimo, saulės šviesos energijos jėgainių montavimo paslaugų ir nuomos administravimo, elektroninių užklausų tinklapyje administravimo, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo (telefoninių pokalbių įrašymas), klientų skundų ir kitų kreipimųsi tvarkymo tikslu Green Genius yra bendras duomenų valdytojas kartu su bendrovėmis Green Genius Sp. z o. o ir GREEN GENIUS Italy  S.R.L. pagal tarp šių šalių sudarytą susitarimą. Kiekvienas Duomenų subjektas turi galimybę susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis pateikus prašymą el. paštu hello@greengenius.lt. Duomenų valdytojų susitarimu Green Genius įgyvendina Duomenų subjekto teises. Kadangi tame pačiame duomenų tvarkymo procese dalyvauja daugiau nei vienas duomenų valdytojas, laikoma, kad kiekvienas duomenų valdytojas yra atsakingi už visą žalą, kad būtų užtikrinta veiksminga kompensacija Duomenų subjektui.

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS

7.1.   Asmens duomenys, reikalingi tiesioginei rinkodarai, saugomi iki sutikimo atšaukimo, tačiau ne ilgiau nei 3 metus nuo sutikimo davimo ir / ar Registruoto vartotojo paskutinio pirkimo.

7.2.     Asmens duomenys ir kita informacija, pateikta suformuojant užsakymus ir/arba reikalinga sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, bus saugoma visą sutarties, sudarytos su Registruotu vartotoju, galiojimo laikotarpį ir įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo prekių pristatymo. Asmens duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų nuo Registruoto vartotojo paskutinio pirkimo. Suėjus šiam terminui, Registruoto vartotojo Asmens duomenys yra saugiai sunaikinami arba negrįžtamai nuasmeninami apie tai Registruoto vartotojo iš anksto neinformavus, išskyrus Registruoto vartotojo Asmens duomenis reikalingus jo paskyros Svetainėje funkcionavimui, kurie toliau tvarkomi kaip nurodyta pagal Taisyklių 7.2 ir 7.3 punktuose.

7.3.     Kiti Registruoto vartotojo Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi iki tol, kol Registruotas vartotojas ištrina savo paskyrą Svetainėje arba iki tol, kol Registruotas vartotojas pateikia rašytinį pareiškimą, patvirtinantį, kad jis nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu arba prašo šį Asmens duomenų tvarkymą nutraukti.

7.4.     Green Genius saugo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja Asmens duomenų tvarkymo tikslai ar numato Taikytini duomenų privatumą reglamentuojantys įstatymai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Green Genius deda visas pastangas, jog užtikrintų, kad Asmens duomenys ir kita informacija apie Registruotus vartotojus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

8.SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

8.1.     Norėdama Vartotojui ir Registruotam vartotojui pasiūlyti visavertes paslaugas, Green Genius Svetainėje naudoja sisteminius slapukus (angl. „cookies“). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Svetainės lankytoją, nustatyti Svetainės kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankomumą ir analizuoti statistinius duomenis, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Svetainėje esančias klaidas.

8.2.     Apsilankęs Svetainėje, Vartotojas ar Registruotas vartotojas gali pasirinkti, ar nori, kad būtų naudojami slapukai. Slapukų veikimo principai bei daugiau informacijos apie šias priemones yra pateikiama atskiroje Svetainės skiltyje – www.greengenius.lt/slapuku-politika.

8.3.     Naudodamas slapukus Green Genius laikosi Taikytinų Duomenų Privatumą Reglamentuojančių Įstatymų.

9. REGISTRUOTO VARTOTOJO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

9.1.     Registruotas vartotojas turi teisę bet kada, susisiekęs su Green Genius el. paštu, paštu ar telefonu (Green Genius kontaktiniai duomenys nurodyti Taisyklių 1.3 punkte) prašyti, kad Green Genius leistų susipažinti su Registruoto vartotojo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

9.2.     Jeigu Registruotas vartotojas mano, kad jo Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar jam kelia susirūpinimą Green Genius veiksmai ar neveikimas, jis gali kreiptis į Green Genius el. paštu, paštu ar telefonu (Green Genius kontaktiniai duomenys nurodyti Taisyklių 1.3 punkte). Nepavykus išspręsti klausimo su Green Genius Registruotas vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

9.3.     Tuo atveju, kai Registruoto vartotojo asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, jis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

9.3.     Registruotas vartotojas gali savo Asmens duomenis atnaujinti ir patikslinti bet kuriuo metu savo registruotoje Svetainės paskyroje.

9.4.     Green Genius gali paprašyti Registruoto vartotojo pateikti papildomos informacijos, reikalingos siekiant patvirtinti Duomenų subjekto tapatybę.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1.   Dėl patogumo vartotojams, Svetainė gali turėti nuorodų į trečiųjų šalių tinklapius bei kitą medžiagą, kurios Green Genius negali kontroliuoti. Green Genius nėra atsakinga už trečiųjų šalių paviešintą informaciją, jos necenzūruoja ir nebūtinai jai pritaria. Green Genius taip pat nėra atsakinga už trečiųjų šalių vykdomą privatumo politiką, turinį bei šių asmenų padarytą įskaitant bet neapsiribojant – žalą, nuostolius ar pažeidimus, esamus arba galimus, susijusius su trečiųjų šalių reklamos politika, turiniu, produktais, bei jų netinkamų vartojimu, paslaugomis bei kitais informaciniais resursais.