POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.greengenius.eu/pl

PREAMBUŁA

 

Niniejsza Polityka jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Polityka zawiera opis podstawowych zasad ochrony danych obowiązujących u Administratora w związku z funkcjonowaniem strony internetowej www.greengenius.eu/pl

ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Prowadząc politykę prywatności Administrator kieruje się następującymi zasadami:

 1. Legalność − Administrator dba o ochronę prywatności osób, których dane dotyczą i przetwarza ich dane wyłącznie zgodnie z prawem,
 2. Bezpieczeństwo − Administrator stara się zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych podejmując w sposób systematyczny działania w celu uzyskania jeszcze lepszej ochrony,
 3. Prawa Jednostki − Administrator podejmuje starania, żeby osoby, których dane przetwarza, wiedziały o swoich prawach oraz by ich prawa były respektowane,
 4. Rozliczalność – Administrator na bieżąco dokumentuje to w jaki sposób spełnia obowiązki wynikające z RODO, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność z prawem,,
 5. Czasowość i minimalizacja – Administrator przetwarza wyłącznie te dane, które są jemu niezbędne do określonego celu przetwarzania oraz przez możliwie najkrótszy czas,
 6. Ciągłość działań – Administrator traktuje ochronę danych osobowych jako proces, który należy stale monitorować i w miarę możliwości udoskonalać.
 7. Powszechność – w ochronę danych zaangażowani są wszyscy pracownicy Administratora, a poszanowanie prywatności jest wpisane w jego codzienne działania.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Green Genius Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Waryńskiego 3a; 00-645 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000561031, NIP: 5223030650 o kapitale zakładowym 500 000 zł, nr tel.+48 537 537 327, e-mail: hello@greengenius.pl (Administrator).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 3. uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu przez Administratora strony internetowej art. 6 ust 1 lit f) RODO),
 4. uzasadniony interes administratora polegający na umożliwienia nawiązania Administratorowi kontaktu z użytkownikami strony internetowej lub odpowiedzi na zadane za pośrednictwem tej strony pytanie (art. 6 ust 1 lit f) RODO),
 5. zgoda użytkownika, w przypadku udzielania jej na przesyłanie informacji o ofertach, promocjach i zniżkach podmiotów wchodzących w skład grupy Modus Group (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
 6. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym (tj. adresu e-mail lub numeru telefonu oraz danych ujawnionych w treści zapytania) jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Bez podania danych nie ma możliwości skorzystania z formularza kontaktowego. Aby przesłać zapytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego nie ma konieczności wyrażenia zgody na przesyłanie informacji o ofertach, promocjach i zniżkach podmiotów wchodzących w skład grupy Modus Group. Udzielenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne.
 7. Współadministratorem danych osobowych jest UAB „GREEN GENIUS” z siedzibą na Litwie będących udziałowcem Administratora. Administrator należy bowiem do grupy kapitałowej Modus Group.
 8. Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej są przez nas przekazywane podmiotom świadczącym usługi hostingu, poczty elektronicznej, dostawcom naszych wewnętrznych systemów IT, wewnętrznego i zewnętrznego wsparcia IT, a nadto mogą być przekazywane prawnikom, audytorom oraz firmom marketingowym.
 9. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług najlepszych dostawców rozwiązań IT może się zdarzyć, że dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Administrator dokonuje doboru i weryfikacji przetwarzających na jego rzecz danych w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Administratorze.
 11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu ustania ich przydatności (nie dłużej jednak niż 3 lata), a po tym czasie – jeśli zajdzie taka potrzeba – mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ustania ich przydatności (nie dłużej jednak niż 10 lat) – a po tym czasie mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 12. Użytkownicy strony internetowej posiadają prawo żądania dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, do ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,  przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 21 RODO.
 13. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma on prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie bez uszczerbku dla zgody na przetwarzanie danych poprzedzającej legalność wycofania zgody. Szczegóły dotyczące uprawnień można uzyskać bezpośrednio u Administratora. W razie pytań lub woli skorzystania z któregoś prawa, prosimy o kontakt.
 14. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z wymogami prawa, użytkownik strony internetowej ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane dostępne na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/)
 15. Informacja o przetwarzaniu danych zbieranych za pośrednictwem ciasteczek cookies dostępna jest w osobnej zakładce dostępnej pod adresem: polityka cookies.

SZCZEGÓŁY  W SPRAWIE ŻĄDANIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. W celu umożliwienia realizacji żądań osób, których dane są przetwarzane, Administrator utworzył i obsługuje dedykowany dla użytkowników adres e-mail: odo@greengenius.pl
 2. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, dotyczące dostępu do jej danych, Administrator informuje tę osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, a także udziela jej dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych. Administrator może pobierać opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
 3. Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga.
 4. Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Administrator nie musi przetwarzać danych, które są Administratorowi zbędne). Administrator może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że oświadczenie to jest niewiarygodne.
 5. Na żądanie osoby, Administrator usuwa dane, gdy:
  1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
  2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
  4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
  6. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.
 6. W przypadku usunięcia danych, na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator informuje osobę o odbiorcach danych.
 7. Prawo do sprzeciwu przysługuje osobie względem przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o jego uzasadniony interes lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
 10. Na żądanie osoby Administrator wydaje dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Administratorowi, przetwarzane w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub też przekazuje innemu podmiotowi – jeśli jest to możliwe.
 11. W przypadku skorzystania osoby z przysługujących jej praw w zakresie danych osobowych, Administrator informuje o dokonanych operacjach na danych tę osobę.
 12. W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą zachęcamy do skorzystania ze wzoru wniosku. Jego stosowanie nie jest jednak konieczne.

COOKIES

Na stronie internetowej wykorzystywane są pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi strony i korzystania z oferowanych funkcjonalności. W tym zakresie Administrator stworzył politykę cookies.