POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firmy Green Genius rozwijające projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii (dalej – My lub Green Genius) szanują i chronią prywatność danych osobowych, w związku z czym niniejsza polityka (dalej – Polityka prywatności) zawiera szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych osób fizycznych (dalej – Ty lub Podmiot, którego dane dotyczą).

W procesie przetwarzania danych osobowych opieramy się na postanowieniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej – RODO) oraz innych obowiązujących przepisów prawnych regulujących ochronę danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera najważniejsze usystematyzowane informacje o ochronie Twoich danych osobowych, tj. informacje o rodzaju zbieranych danych, celach i sposobie ich używania, podstawach prawnych ich przetwarzania, okresie ich przechowywania, odbiorcach danych osobowych, a także o naszych obowiązkach w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługujących Ci prawach oraz sposobach ich wykonywania.

Polityka prywatności to dokument stale ulegający zmianie, ponieważ w miarę potrzeby jest przez nas doskonalony, modyfikowany, aktualizowany, w związku z tym prosimy o regularne odwiedzanie Strony internetowej, na której zawsze jest dostępna aktualna wersja Polityki prywatności. Nowa wersja Polityki obowiązuje z momentem jej zamieszczenia na Stronie internetowej.

Ostatnich zmian Polityki prywatności dokonano i one obowiązują od dnia 2024.05.30

Poprzednia wersja Polityki prywatności jest dostępna tu: Polityka prywatności obowiązująca do dnia 2024.05.29.

POJĘCIA

 • Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem: greengenius.com.
 • Stosowane przepisy prawne regulujące prywatność danych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO) i inne obowiązujące przepisy prawne Unii Europejskiej i państw członkowskich (w tym Republiki Litewskiej) dotyczące przetwarzania Danych osobowych.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, tj. podmiotu, którego dane dotyczą, której tożsamość jest znana lub może zostać zidentyfikowana w sposób bezpośredni lub pośredni za pomocą takich danych: kodu osobowego, jednej lub kilku charakterystycznych dla danej osoby cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.

NASZE KONTAKTY

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Biuro międzynarodowe UAB „Green Genius“

Numer identyfikacyjny osoby prawnej: 302841738

Adres siedziby: Ozo g. 10A, Vilnius, LT-04326, Litwa

Nr tel., e-mail: +370 655 45222, info@greengenius.com.
Inspektor ochrony danych: dpo@modus.group.

 

Polska Green Genius Sp. z o.o.
Numer identyfikacyjny osoby prawnej: 561031Adres siedziby: ul. Ludwika Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa
Nr tel., e-mail: info@greengenius.pl, +48 537 537 326

Inspektor ochrony danych: dpo@modus.group.

 

Rumunia Green Genius Romania S.R.L.

Numer identyfikacyjny osoby prawnej: 42482240

Adres: Bukareszt, Str. C.A. Rosetti, nr 17, piętro 3, lok. 305, sektor 2, 020011,

Nr tel., e-mail: romania@greengenius.eu +40 (721) 755 000
Inspektor ochrony danych: dpo@modus.group.

 

 

Hiszpania Green Genius Development Spain S.L.

Numer identyfikacyjny osoby prawnej: B87772844
Adres: Orense 11 Planta 2 Puerta H 28020 Madryt
E-mail, nr tel.: espana@greengenius.com, +34 680 520 914.
Inspektor ochrony danych: dpo@modus.group.

Włochy Green Genius Italy S.r.l.

Numer identyfikacyjny osoby prawnej: 13908821005

Adres: CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 49 CAP 20121, Mediolan, Włochy
E-mail: italia@greengenius.it
Inspektor ochrony danych: dpo@modus.group.

 

Holandia Green Genius International B.V.
Numer identyfikacyjny osoby prawnej: 66202213Green Genius Global B.V.,
Numer identyfikacyjny osoby prawnej: 73583952

Adres: Fred. Roeskestraat 115, 1076EE Amsterdam, Holandia

Telefon: + 31 (20) 3690943

Inspektor ochrony danych: dpo@modus.group.

 

 

Ukraina GREEN GENIUS UKRAINE

Numer identyfikacyjny osoby prawnej: 43310929

Adres: Bogdana Khmelnitskogo 52, 01030, Kijów, Ukraina, biuro 610
E-mail, telefon: kiev@greengenius.eu, +38(066)7229569

Inspektor ochrony danych: dpo@modus.group.

 

 

 

Z JAKICH ŹRÓDEŁ POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie, kiedy przesyłasz do nas zapytania za pomocą formularzów kontaktowych dostępnych na Stronie internetowej lub pod wskazanym adresem e-mail podczas zawierania umów o współpracy, najmu lub in. Także w przypadkach dozwolonych prawem i kiedy jest to niezbędne dla osiągnięcia Naszych celów przetwarzania danych osobowych, pozyskujemy/pobieramy informacje z innych źródeł:

 • rejestrów publicznych na podstawie umów o udzielanie danych zawartych z państwowymi centrami rejestrów;
 • innych urzędów (np. samorządów) lub osób;
 • dostawców Internetu/usług telekomunikacyjnych – kiedy odwiedzasz Stronę internetową, trafiasz do pola widzenia kamery wideo, i in.;
 • innych firm należących do grupy, do której należy również Green Genius.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Cel – zarządzanie stroną internetową.

Podstawa prawna przetwarzania danych – zgoda (p. a ust. 1 art. 6 RODO).

Kategorie danych osobowych – informacje pozyskiwane za pomocą plików cookie.

 

Używanie plików cookie i pozyskiwanie danych za pomocą plików cookie (w tym używanie konkretnych plików cookie i okresy ich przechowywania) reguluje Polityka plików cookie dostępna w dolnej części każdej strony.

Cel – zarządzanie środkami społecznościowymi.

Podstawa prawna przetwarzania danych – prawnie uzasadniony interes (p. f ust. 1 art. 6 RODO).

Kategorie danych osobowych – Twoje komentarze, opinie i inne informacje, którymi dzielisz się na kontach społecznościowych.

 

Green Genius posiada konta w sieciach społecznościowych, na których zamieszcza aktualne informacje związane ze znakiem towarowym firmy. Użytkowników kont obowiązuje Polityka prywatności i przepisy sieci społecznościowej, w której założone zostało Nasze konto.  Zalecamy zapoznać się z komunikatami stron trzecich dotyczącymi prywatności i skontaktować się bezpośrednio z dostawcami usług w przypadku zaistnienia wszelkich wątpliwości co do używania Twoich danych osobowych:

Informacje dotyczące prywatności na Linkedin – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

Informacje dotyczące prywatności na Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Informacje dotyczące prywatności na Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388;

Informacje dotyczące prywatności na YouTube – https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

Cel – zarządzanie Twoich zapytań wypełnionych na Stronie internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych – zgoda (p. b ust. 1 art. 6 RODO).

Kategorie danych osobowych – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dodatkowe informacje i dokumenty udostępniane przez Ciebie.

Okres przechowywania danych – 2 lata od rozstrzygnięcia złożonego przez Ciebie zapytania.

Cel – organizacja imprez.

Podstawa prawna przetwarzania danych – prawnie uzasadniony interes (p. f ust. 1 art. 6 RODO).

Kategorie danych osobowych – adres e-mail, wizerunek, o ile impreza jest nagrywana i fotografowana.

Okres przechowywania danych – 2 lata.

Cel – zawieranie umów najmu gruntów.

Podstawa prawna przetwarzania danych – wykonywanie umowy (p. b ust. 1 art. 6 RODO).

Kategorie danych osobowych – imię, nazwisko, adres e-mail, numer konta najemcy, informacje dotyczące wynajmowanego mienia zawarte w wyciągu z RN.

Okres przechowywania danych osobowych – 10 lat od wygaśnięcia umowy najmu.

Cel – informowanie właścicieli przyległych działek ziemi / pozyskiwanie zgód na planowanie/realizację projektów energetycznych.

Podstawa prawna przetwarzania danych – obowiązek prawny (p. c ust. 1 art. 6 RODO).

Kategorie danych osobowych – imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania właścicieli, kontakty: adres e-mail, numer telefonu.

Okres przechowywania danych – okres rozwoju projektu.

Cel – utrzymywanie stosunków z dostawcami.

Podstawa prawna przetwarzania danych – wykonywanie umowy (p. b ust. 1 art. 6 RODO).

Kategorie danych osobowych – imię, nazwisko, stanowisko, firma, adres e-mail, numer telefonu.

Okres przechowywania danych – do wygaśnięcia umowy.

Cel – organizacja procesu zatrudnienia na wolne etaty.

Podstawa prawna przetwarzania danych – zgoda (p. a ust. 1 art. 6 RODO), prawnie uzasadniony interes (p. f ust. 1 art. 6 RODO).

 

Uwaga! Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów są zawarte w polityce prywatności kandydatów: https://greengenius.com/pl/polityka-prywatnosci-dla-kandydatow/

Cel – monitoring na terenie i w pomieszczeniach Naszej firmy w celu zapewnienia ochrony mienia.

Podstawa prawna przetwarzania danych – prawnie uzasadniony interes (p. f ust. 1 art. 6 RODO).

Kategorie danych osobowych – wizerunek osób, które trafiły do pola widzenia kamer. Obrazy są nagrywane bez dźwięku.

Okres przechowywania danych – 30 dni.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?

W pewnych przypadkach (np. w celu zapewnienia ciągłości Naszej działalności, wyświadczenia usług na rzecz Ciebie, spełnienia wymogów określonych w przepisach prawnych lub obrony własnych prawnie uzasadnionych interesów) możemy ujawniać informacje dotyczące Ciebie:

 • naszym doradcom zawodowym, biegłym rewidentom, prawnikom;
 • firmom świadczącym usługi centrów danych, hostingu, Chmury, zarządzania stroną internetową i podobne, tworzącym, udzielającym, obsługującym i rozwijającym oprogramowanie, firmom świadczącym usługi infrastruktury informatycznej, telekomunikacyjne;
 • urzędom państwowym w przypadkach określonych prawem: Państwowemu Urzędowi Skarbowemu, Centrowi Rejestrów i in.;
 • organom ścigania na żądanie organu lub z Naszej inicjatywy w przypadku podejrzenia, że popełniono przestępstwo, także sądom i innym organom rozstrzygania sporów.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich wyłącznie na zasadach zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów prawnych.

W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w celach obsługi gwarancyjnej i/lub innych celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, przestrzegany jest jeden z następujących warunków: (i) dane są przekazywane do państwa, wobec którego podjęta została decyzja w sprawie właściwości (państwa trzeciego, które odpowiada wymaganemu poziomowi ochrony zatwierdzonemu przez Komisję Unii Europejskiej); (ii) dane są przekazywane z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony określonych w przepisach prawnych (np. dokument organu władzy lub dokument dwustronny urzędów, posiadający moc prawną i status wykonalności; przepisy obowiązujące firmy zgodnie z artykułem 47 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; standardowe warunki ochrony danych zatwierdzane przez Komisję Unii Europejskiej zgodnie z procedurą rozpatrywania określoną w ustępie 2 artykułu 93 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); (iii) przestrzegane są inne postanowienia przepisów prawnych dozwalające odchylenia, o ile nie ma możliwości przekazania danych na podstawie ww. podpunktów.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawnych regulujących prywatność danych. Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, także przed wszelkim nieuprawnionym przetwarzaniem. Środki te obejmują między innymi:

 • rygorystyczną kontrolę dostępu, którą zapewnia zasada „trzeba wiedzieć”;
 • zawieranie porozumień o poufności z osobami posiadającymi dostęp do Twoich danych;
 • organizację okresowych szkoleń z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa informacji;
 • dokumentowanie i realizację wewnętrznych procedur dotyczących ochrony danych;
 • wyznaczenie inspektora ochrony danych.

JAKI PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ I W JAKI SPOSÓB MOŻESZ Z NICH SKORZYSTAĆ?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności lub masz powody sądzić, że Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, wówczas Ty, jako podmiot, którego dane dotyczą, posiadasz następujące prawa określone w RODO:

 • prawo bycia poinformowanym o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 • prawo wglądu – prawo żądania potwierdzenia odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku przetwarzania – prawo wglądu w przetwarzane dane osobowe i uzyskania ich kopii;
 • prawo żądania sprostowania niekompletnych lub nieszczegółowych danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia udzielonej zgody w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody;
 • prawo żądania ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych na określony okres;
 • prawo bycia zapomnianym – żądania usunąć Twoje dane osobowe, które już nie są potrzebne dla realizacji celów, w jakich zostały one pozyskane lub były przetwarzane w inny sposób;
 • prawo przenośności – uzyskania danych osobowych w systematyzowanym formacie odczytywanym komputerowo i przekazania tych danych innemu administratorowi danych;
 • prawo złożenia skargi w Państwowym Urzędzie Ochrony Danych (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, e-mail: ada@ada.lt), radzimy jednak najpierw zwrócić się do Nas, a spróbujemy wspólnie rozwiązać Twój problem.

Swoje prawa możesz zrealizować poprzez złożenie wniosku pod Nasze kontakty wskazane na początku Polityki prywatności.

Składając wniosek, Ty, jako podmiot, którego dane dotyczą, zobowiązany jesteś potwierdzić swoją tożsamość na jeden z niżej wskazanych sposobów:

 • jeśli składasz wniosek Naszemu pracownikowi, powinieneś dołączyć ważny dokument tożsamości;
 • jeśli przesyłasz wniosek za pośrednictwem poczty lub służby kurierskiej, powinieneś dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości poświadczoną w sposób zgodny z prawem;
 • jeśli przesyłasz wniosek drogą elektroniczną, powinieneś go potwierdzić za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiających należytą identyfikację osoby (np. podpis elektroniczny, kwalifikowany podpis elektroniczny itp.).

Po wpłynięciu Twojego wniosku o realizację praw podmiotu, którego dane dotyczą, udzielimy Ci odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty wniosku. W razie potrzeby okres ten może ulec przedłużeniu o kolejny 1 miesiąc ze względu na stopień złożoności i liczbę wniosków. O takim przedłużeniu zostaniesz dodatkowo poinformowany w toku pierwszego miesiąca. Żądane informacje zostaną Ci udzielone nieodpłatnie. Jednak widząc, że Twoje żądania są bezzasadne lub nieproporcjonalne, przede wszystkim ze względu na powtarzające się treści, będziemy mieli prawo pobrania za to uzasadnionej opłaty (tj. żądania pokrycia kosztów administracyjnych) lub odmówienia zaspokojenia takiego żądania.

Odpowiedź zostanie udzielona w formie wskazanej w Twoim wniosku. Jeśli forma udzielenia odpowiedzi nie została wskazana we wniosku, odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej został złożony wniosek.

CZY MOŻESZ NIE UDOSTĘPNIĆ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB NIE WYRAZIĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w celu operatywnego i właściwego prowadzenia działalności oraz reagowania na Twoje zapytania, wnioski, skargi. W przypadku nieudostępnienia danych nie będziemy mogli zareagować w sposób właściwy na Twoje zapytania, wnioski, skargi i/lub inne żądania wymagające czynności z naszej strony.

KONIEC POLITYKI PRYWATNOŚCI