Green Genius kandidatų į darbuotojus privatumo politika

Green Genius ženklui priklausančios įmonės, vystančios saulės, biodujų, vėjo ir vandenilio energetikos sritis (toliau – „MES“, „Green Genius“) gerbiame Jūsų pateikiamų ir/ar gaunamų asmens duomenų privatumą ir įsipareigojame juos saugoti, laikydamiesi šios Kandidatų privatumo politikos (toliau – „Kandidatų politika“) nuostatų.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), (angl. General Data Protection Regulation, toliau – „GDPR“) bei kitais įstatymais, saugančiais Jūsų asmeninę informaciją, kuri gali būti panaudota Jūsų tapatybei nustatyti.

Šioje Kandidatų politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kurioje įsipareigojame būti skaidrūs, pateikdami Jums aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

Visą informaciją apie mūsų įmones ir jų rekvizitus galite rasite interneto svetainėje: www.greengenius.com

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami administruoti Jūsų kaip potencialaus kandidato į Mūsų įmonės darbo vietą atrinkimo procesą, kurį, be kita ko, apima Jūsų paraiškos nagrinėjimas, kandidato profilio sukūrimas, susisiekimas su Jumis atitinkamu būdu (pvz., siekiant pakviesti jus į darbo pokalbį), Jūsų gyvenimo aprašymo saugojimas ar pasidalinimas su mūsų kitomis susijusiomis įmonėmis (tik su Jūsų susitikimu).

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Renkame, tvarkome ir saugome šiuos su Jūsų paraiška dalyvauti darbuotojų atrankoje susijusius asmens duomenis:
Vardas, pavardė, kontaktinė informacija (el. paštas ir telefono numeris), gyvenimo aprašymas (CV), darbo istorija (patirtis), išsilavinimo istorija (įskaitant diplomus, mokomuosius kursus ir sertifikatus), kalbos (-ų) įgūdžiai, kiti įgūdžiai ir asmeninės savybės. Taip pat atlyginimo lūkesčiai, , testų ir (ar) praktinių užduočių rezultatai, paraiškos priedai kaip pvz. nuotraukos ir vaizdo įrašai (neprivaloma), URL nuoroda į socialinių tinklų paskyras (neprivaloma), nuotrauka (neprivaloma). Kiti paraiškos duomenys (pvz., paraiškų skaičius, pokalbio dėl darbo data, pastabos, pranešimai),  susirašinėjimo duomenys (pvz. el. laiško turinys), pageidaujamas darbas ir (arba) darbo valandos, atsižvelgiant į Jūsų pareigas, į kurias pretenduojate, darbo pokalbio proceso metu Mūsų pasižymėtos pastabos.

Kandidatūros į Mūsų siūlomas darbo pozicijas ar Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) atsiuntimas  yra savanoriškas, todėl galite pasirinkti, kokius asmens duomenis pageidaujate pateikti ir kokia apimtimi. Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo pozicijos, Mes galime Jūsų paprašyti papildomos informacijos, pvz., Jūsų vairuotojo pažymėjimo informacijos, ar sutinkate dirbti pamainomis ir t. t.

Informuojame, kad teisiškai Jūs neprivalote Mums pateikti savo asmens duomenų, tačiau pasirinkę neteikti savo asmens duomenų arba nepateikę visų reikiamų asmens duomenų, Mes negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros ir tolimesniuose atrankos procese dalyvauti negalėsite.

Kokiais teisiniais pagrindais renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenis dažniausiai tvarkome Jūsų išreikšto sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. (a) punktas) kai Jūs savo asmens duomenis savanoriškai Mums pateikiate su tikslu įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą ir  įtraukti Jus į atrankos procesą.

Savo sutikimą, bet kuriuo metu galite atšaukti per Mūsų naudojamą įdarbinimo platformą (linkas) arba atskirai raštu informuojant Mus, žemiau pateiktais kontaktais.

Taip pat Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti šiais pagrindais:

 • Mes ketiname sudaryti su Jumis darbo sutartį (GDPR 6 straipsnio 1 dalies  (b) punktas) – kai Jūs pasirenkamas kaip tinkas kandidatas eiti pareigas ir reikalinga vykdyti įdarbinimo procesą;
 • esant teisėtam Mūsų interesui įvertinti Jūsų tinkamumą pageidaujamai pareigybei užimti ir išvengti bet kokių interesų konfliktų (BDAR 6 str. 1 d. (f) punktas);
 • turime teisėtą interesą susisiekti su Jumis ir pasiūlyti darbo galimybę (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) – kai paskelbiate savo kontaktinę informaciją „LinkedIn“ platformoje.

Kokiu būdu renkame informaciją apie Jus?

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis galime gauti iš įvairių šaltinių:

 • tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate Mums savo gyvenimo aprašymą ir/ar kitą įvairią informaciją kaip savo paraiškos dalį pvz., kai pretenduojate į konkrečias paskelbtas laisvas pozicijas arba kai pateikiate mums savo gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu nevykstant konkrečiai atrankai;
 • iš įdarbinimo agentūros (jei paraišką pateikėte per ją);
 • iš esamo (-os) Mūsų darbuotojo (-os), rekomendavusio (-ios) kandidatą. Tokiu atveju susisiekiame su kandidatu, susijusiu su atrankos procesu;
 • iš viešai prieinamų trečiųjų šalių šaltinių, pvz., LinkedIn, CVonline, CV banko ar kitų su verslu ir įdarbinimu susijusių interneto svetainių, kuriose Jūs viešai skelbiate informaciją apie save. Taip pat iš publikacijų, kurias rašėte ar prie kurių prisidėjote ir kurios yra viešai prieinamos arba kuriose pateikėte URL nuorodą į savo „LinkedIn“ paskyrą, ir pan;
 • Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Kai kandidatuojate į Mūsų įmonėje esančią darbo vietą pagal mūsų viešą darbo skelbimą, Jūsų Asmens duomenys saugomi atrankos vykdymo laikotarpiu ir 3 (tris) mėnesius po viešo darbo skelbimo panaikinimo/ ištrynimo dienos.

Kai kandidatuojate, ne pagal Mūsų įmonės viešą darbo skelbimą, o atsiunčiant  Mums savo gyvenimo aprašymą el. paštu ar socialinių tinklų pagalba,  tokiu atveju Jūsų asmens duomenis laikysime savo sistemoje 6 (šešis) mėnesius nuo Jūsų informacijos gavimo dienos.

Taip pat tais atvejai, kai Jūs Mums davėte savo sutikimą, siekiant Jums pasiūlyti galimas darbo pozicijas ateityje,  Jūsų asmens duomenis galime saugoti papildomus 3 metus, nuo sutikimo gavimo datos.

Tais atvejais, kai gausime informacijos apie Jus ne tiesiogiai, pvz., iš asmens, kuris Jus rekomendavo, ir neduosite savo sutikimo per 30 dienų, pasibaigus šiam terminui, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti.

Informuojame, kad Jeigu persigalvojote ir nepageidaujate, kad Mes toliau tvarkytume ir saugotume Jūsų asmens duomenis, pagal Mūsų pateiktus terminus, Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti  savo sutikimą (-us), per Mūsų naudojamą įdarbinimo platformą arba atskirai raštu informuojant Mus, žemiau pateiktais kontaktais.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis perduodame savo duomenų tvarkytojams, t. y. asmenims, kurie Mums teikia IT priežiūros, atrankų ir kitas paslaugas.

Kadangi atrankos procesui supaprastinti naudojame darbuotojų atrankos platformą „Workable“, platformą teikianti įmonė ir jos subrangovai teikdami paslaugas gali turėti prieigą prie kandidatų asmens duomenų. „Workable“ veikia kaip Mūsų duomenų tvarkytojas.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti atitinkamoms valdžios institucijoms, turinčioms teisę patikrinti jų atitiktį. Tai galime padaryti tik jų prašymu ir (arba) prireikus ginti teisėtus įmonės interesus valstybinėse ar teisminėse institucijose.

Jums davus atskirą sutikimą, Jūsų duomenis galime perduoti kitoms Modus grupės įmonėms, kurioms Jūsų kandidatūra gali būti vertinga. Su Jūsų susitikimu perduoti asmens duomenys yra saugojami pagal atitinkamos Modus grupės įmonės kandidatų ir/ar privatumo politikos nuostatas.

Duomenų saugumas

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsakingai ir saugiai, vadovaudamiesi patvirtintomis vidinėmis duomenų apsaugos politikomis ir įgyvendindami tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, įskaitant, bet neapsiribojant- apsaugą nuo neautorizuoto ir neteisėto duomenų atskleidimo, praradimo, sugadinimo, pakeitimo ar kt. neteisėto tvarkymo. Tvarkydami duomenis vadovaujamės pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Tvarkome duomenis aiškiai nustatytais ir teisėtais tikslais;
 • Užtikriname duomenų tvarkymo skaidrumą;
 • Duomenis tvarkome, tik tiek duomenų kiek reikalinga Mūsų išsikeltiems teisėtiems tikslams pasiekti;
 • Duomenims tvarkyti paskiriame tik tuos savo darbuotojus, kuriems ši informacija yra būtina jų pareigų vykdymui ir kurie yra įsipareigoję užtikrinti duomenų konfidencialumą;
 • Duomenis trečiosioms šalims atskleidžiame tik esant pakankamam teisiniam pagrindui;
 • Esame patvirtinę procedūras, skirtas suvaldyti galimus duomenų apsaugos pažeidimus.

Duomenys, kurie yra tvarkomi Workable platformoje gali būti perduoti tvarkyti ir/ ar saugoti už Europos ekonominės erdvės ribų (EEE). Duomenys gali būti tvarkomi mūsų tiekėjų, teikiančių mums Workable sistemos priežiūros ar debesijos serverių prieglobos paslaugas JAV. Kadangi JAV neužtikrina tokio paties asmens duomenų apsaugos lygio kaip EU, Workable Software limited ir jos užsienio bendrai valdomos įmonės yra pasirašiusios tarpusavio duomenų tvarkymo susitarimus, skirtus užtikrinti papildomas saugumo priemones užtikrinančias perduodamų duomenų konfidencialumą.

Kokia teises Jūs turite?

 • GDPR ir kiti įstatymai suteikia Jums tam tikras teises, šių teisių įgyvendinimo procedūras ir išimtis. Kai tai leidžia įstatymai, Jūs galite: pateikti prašymą gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • teisę kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis arba juos papildyti, kai jie nėra išsamūs;
 • pateikti prašymą ištrinti savo asmens duomenis, jei manote, kad nėra reikalo Mums juos toliau turėti arba jeigu Juos naudojame neteisėtai
 • pateikti prašymą gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir taip pat paprašyti juos perduoti kitai trečiajai šaliai;
 • prieštarauti, kad tam tikromis aplinkybėmis būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, jeigu ginčijate duomenų tikslumą arba, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą, arba jei Jums reikia duomenų pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • nesutikti ir/ar prieštarauti Jūsų asmens duomenų rinkimui, naudojimui ir saugojimui, kai Mes tvarkome asmens duomenis remdamiesi Mūsų ir/ar  trečiųjų šalių teisėtais interesais;
 • atšaukti bet kokius Mums duotus sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų – kai tuos asmens duomenis naudojame pagal Jūsų sutikimą;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai ar kreiptis į teismą.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į Mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt).

Kaip su Mumis susisiekti?

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su Mumis:

UAB „Green Genius“, įmonės kodas 301557546 , adresas Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, tel.+37065545222 , el. paštas info@greengenius.com

Duomenų apsaugos pareigūnas: el. paštas dpo@modus.group.

Kaip dažnai atnaujiname Kandidatų politiką?

Mes reguliariai peržiūrime savo Kandidatų politiką ir koreguojame ją pagal teisės aktų ir/ar Mūsų vidinių procesų pakeitimus. Ši versija atnaujinta 2022 m. liepos 4 d.
Nuoroda į senesnę versiją: https://apply.workable.com/modus-group/gdpr_policy/?lng=en

KANDIDATŲ POLITIKOS PABAIGA.