Czy mogę wypowiedzieć umowę podczas trwania umowy?

Dzierżawa ziemi pod farmą fotowoltaiczną stała się w ostatnich latach bardzo korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia właścicieli gruntów rolnych. W Green Genius odnotowujemy duży wzrost zainteresowania pośród potencjalnych partnerów. W końcu wydzierżawiający może liczyć na przychód sięgający nawet 15 000 zł z jednego hektara rocznie przez następne 29 lat. Wartość czynszu jest co roku waloryzowana o inflację, a więc właściciel ziemi nie ponosi ryzyka finansowego.

Od potencjalnych wydzierżawiających otrzymujemy liczne pytania na temat umowy dzierżawy. Jedno z nich dotyczy możliwości rozwiązania umowy przed upływem jej terminu. Czy rozwiązanie umowy o dzierżawę ziemi pod farmę fotowoltaiczną jest możliwe? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? Jak procedura rozwiązania umowy wygląda formalnie? Czy istnieje okres wypowiedzenia?

Jak działa umowa dzierżawy?

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę odbywa się zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego. Właściciel ziemi, czyli wydzierżawiający, udostępnia nieruchomość dzierżawcy, który w zamian za czynsz ma prawo do jej używania i czerpania z niej pożytku.

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to nietypowa umowa dzierżawy. Chociaż w świetle prawa umowy tego typu mogą być podpisywane na czas nieokreślony, w tym przypadku zakończenie umowy następuje po 29 latach. Czas ten odpowiada żywotności ogniw fotowoltaicznych, które z biegiem lat powoli tracą swoją wydajność. W Green Genius dzierżawa ziemi pod farmę PV odbywa się na podstawie umowy z podpisami poświadczonymi notarialnie.

farma PV

Jak wygląda proces wypowiedzenia umowy dzierżawy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli strony nie uregulowały kwestii wypowiedzenia odmiennie, umowę dzierżawy gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Warto jednak pamiętać, że dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę jest specyficznym przypadkiem, dlatego zazwyczaj w umowie funkcjonują odrębne zapisy dotyczące rozwiązania umowy określające sytuacje, w których wypowiedzenie będzie możliwe oraz okres wypowiedzenia.

W jakich okolicznościach wypowiedzenie umowy dzierżawy jest możliwe ze skutkiem natychmiastowym?

W świetle prawa wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy (bez zachowania okresu wypowiedzenia), ale wyłącznie w niektórych przypadkach. Innymi słowy rozwiązaniu umowy muszą towarzyszyć określone okoliczności.

Powody natychmiastowego wypowiedzenia umowy przy dzierżawie ziemi:

 

  1. Dzierżawca oddał osobie trzeciej przedmiot dzierżawy do bezpłatnego używania albo w poddzierżawę bez zgody wydzierżawiającego.
  2. Dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad 3 miesiące (powinien jednak uprzedzić dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu).
  3. Używa przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i nie przestaje mimo upomnienia w taki sposób go używać albo jeżeli przedmiot dzierżawy w istotny sposób zaniedbuje, narażając go na utratę lub uszkodzenie.

Co więcej, wydzierżawiającemu przysługuje odszkodowanie towarzyszące rozwiązaniu umowy, jeżeli zawinione działanie dzierżawcy doprowadziło do powstania szkód w przedmiocie dzierżawy.

W jakich sytuacjach umowa na dzierżawę ziemi ulega przerwaniu z perspektywy wydzierżawiającego?

Wydzierżawiający może skorzystać z przysługującego mu w określonych sytuacjach prawa do wypowiedzenia umowy. Nie jest również ograniczony w możliwości sprzedaży lub dokonania darowizny przedmiotu dzierżawy. W takiej sytuacji zbywca przestanie być stroną umowy dzierżawy, a w jego prawa i obowiązki z tej umowy wynikające wstąpi nowy właściciel.

Wszystkich właścicieli gruntów rolnych zainteresowanych współpracą zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z bezpłatnego audytu działki.

Podobne teksty

Green Genius rozwija produkcję biometanu w krajach bałtyckich i rozważa dalsze inwestycje w Polsce

W ciągu dwóch najbliższych dwóch lat 7 z 11 biogazowni Green Genius na Litwie zostanie zmodernizowanych do produkcji biometanu, firma wybuduje też jeden dodatkowy zakład.   Łącznie 8 biometanowni Green Genius będzie produkowało rocznie około 150 GWh biometanu   z przeznaczeniem na rynki europejskie. Działający obecnie w ośmiu krajach Green Genius planuje również inwestycje w ...

Green Genius uruchomił biogazownię na Lubelszczyźnie

Green Genius, międzynarodowy deweloper odnawialnych źródeł energii, uruchomił swoją pierwsza biogazownie w Polsce. Budowę finansował Bank Pekao SA. Biogazownia będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne oraz odpady przemysłu spożywczego do produkcji prądu. Green Genius rozwija kolejne projekty, ale już biometanowe. Biogazownia znajduje się w Turowcu w gminie Wojsławice, a jej moc to blisko 1 MW. – ...