Polityka prywatności dla kandydatów na pracowników Green Genius

Polityka prywatności dla kandydatów na pracowników Green Genius

Firmy należące do marki Green Genius, rozwijające obszary energetyki słonecznej, biogazowej, wiatrowej i wodorowej (dalej – „MY”, „Green Genius”) szanują prywatność przekazywanych i/lub otrzymywanych danych osobowych. Zobowiązujemy się do ich ochrony zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dla kandydatów (dalej – „Polityka dla kandydatów”).

Przetwarzając Twoje dane osobowe kierujemy się Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej – „RODO”) i innymi przepisami chroniącymi dane osobowe, które mogą być użyte do identyfikacji Ciebie.

W niniejszej Polityce dla kandydatów znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Zobowiązujemy się w niej do zachowania przejrzystości, przekazując jasne informacje o tym, jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane, o celach ich przetwarzania, okresie przechowywania danych osobowych, a także podając podstawę prawną przetwarzania danych i innych informacji.

Wszystkie informacje o naszych firmach i ich dane można znaleźć na stronie internetowej: www.greengenius.com

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym jest Green Genius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ludwika Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000561031, NIP: 5223030650 REGON 361656382, e-mail: odo@greengenius.com

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres odo@greengenius.com lub na adres siedziby administratora wskazany powyżej.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu administrowania procesem wyboru Ciebie jako potencjalnego kandydata do pracy na stanowisku w naszej firmie, który to proces obejmuje m.in. rozpatrzenie Twojej aplikacji, stworzenie profilu kandydata, skontaktowanie się z Tobą (np. w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną), przechowywanie Twojego CV lub udostępnianie go innym naszym spółkom córkom (tylko za Twoją zgodą).

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane osobowe powiązanie z Twoją aplikacją do pracy w Green Genius:

imię, nazwisko, dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu), życiorys (CV), historia pracy (doświadczenie), historia edukacji (w tym dyplomy, kursy i certyfikaty), umiejętności językowe, inne umiejętności merytoryczne i osobiste, oczekiwania płacowe, wyniki testów i/lub zadań praktycznych, załączniki do aplikacji, takie jak: zdjęcia i filmy (opcjonalnie), linki URL do kont mediów społecznościowych (opcjonalnie), zdjęcie (opcjonalnie), a także inne dane aplikacyjne (np. liczba aplikacji, data rozmowy kwalifikacyjnej, notatki, wiadomości), dane korespondencyjne oraz jej treść (np. e-maile), preferowana praca i/lub godziny pracy, w zależności od stanowiska, na które aplikujesz.

Aplikowanie na oferowane przez nas stanowiska pracy lub wysłanie CV jest dobrowolne, więc możesz wybrać, jakie dane osobowe chcesz podać i w jakim zakresie. W niektórych przypadkach, w zależności od stanowiska, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, takie jak informacje: czy posiadasz prawo jazdy, lub czy zgadzasz się na pracę w systemie zmianowym itp.

Informujemy, że prawnie nie jesteś zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych, poza danymi, które na mocy przepisów jako pracodawca możemy oczekiwać od kandydatów do pracy. Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać swoich danych osobowych lub nie podasz wszystkich niezbędnych do procesu rekrutacji danych osobowych, możemy nie mieć możliwości oceny Twojej kandydatury, co uniemożliwi Ci uczestniczenie w dalszym procesie rekrutacji.

Na jakiej podstawie prawnej zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy zazwyczaj na podstawie Twojej zgody (RODO art. 6 ust. 1 lit. a), gdy dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane osobowe w celu oceny czy Twoja kandydatura jest odpowiednia i w celu włączenia Cię do procesu rekrutacji.

Dodatkowo, jeżeli wyrażona zostanie przez Ciebie zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, która może zostać odwołana w dowolnym czasie, Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W procesie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę poprosimy Cię o przekazanie dodatkowych danych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy) i będziemy je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

W przypadku nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną, Twoje dane w zakresie niezbędnym do podjęcia współpracy, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Udzielone informacje we wskazanych zakresach są niezbędne w procesie zatrudnienia i są obligatoryjne.

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie za pośrednictwem wykorzystywanej przez nas platformy rekrutacyjnej lub informując nas pisemnie, korzystając z niżej podanych kontaktów.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • zamierzamy zawrzeć z Tobą umowę o pracę (RODO art. 6 ust. 1 lit. b) – gdy zostaniesz wybrany/wybrana jako odpowiedni kandydat na stanowisko i jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji;
 • w przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu, aby ocenić Twoją przydatność na preferowane stanowisko i uniknąć konfliktu interesów (RODO art. 6 ust. 1 lit. f);
 • mamy prawnie uzasadniony interes w skontaktowaniu się z Tobą w sprawie oferty pracy (RODO art. 6 ust. 1 lit. f) – gdy zamieszczasz swoje dane kontaktowe na platformie LinkedIn.

Jak zbieramy informacje o Tobie?

Dane osobowe kandydatów na pracowników możemy pozyskiwać z różnych źródeł:

 • bezpośrednio od Ciebie, gdy przesyłasz nam swoją aplikację np. gdy odpowiadasz na  konkretne ogłoszenie o pracę lub gdy przesyłasz nam swoje CV pocztą elektroniczną w przypadku braku konkretnej rekrutacji;
 • z agencji pracy (jeśli aplikowałeś/aplikowałaś za jej pośrednictwem);
 • od dotychczasowego naszego pracownika, który polecił Ciebie jako kandydata;
 • z publicznie dostępnych źródeł zewnętrznych, takich jak LinkedIn, Facebook, lub innych stron internetowych związanych z branżą lub zatrudnieniem, na których publikujesz ogólnodostępne informacje o sobie. Również z publikacji, które napisałeś/napisałaś , które są ogólnodostępne lub w których podałeś/podałaś link URL do swojego konta LinkedIn itp.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Kiedy ubiegasz się o pracę w naszej firmie na podstawie opublikowanego przez nas ogłoszenia o pracę, Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres rekrutacji i przez 3 (trzy) miesiące od daty anulowania/usunięcia tego ogłoszenia.

Kiedy aplikujesz, nie na podstawie opublikowanego ogłoszenia o pracę naszej firmy, ale wysyłając nam swoje CV pocztą elektroniczną lub za pomocą portali społecznościowych, w takim przypadku będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w naszym systemie przez 6 (sześć) miesięcy od daty otrzymania Twojej wiadomości.

W przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przechowywanie Twoich danych w celu oferowania Ci ewentualnych stanowisk pracy w przyszłości, możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dodatkowe 3 lata od daty otrzymania zgody.

Informujemy, że jeśli zmieniłeś/zmieniłaś zdanie i nie chcesz, abyśmy dalej przetwarzali i przechowywali Twoje dane osobowe, możesz wycofać swoją zgodę (zgody) w dowolnym momencie, za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej, z której korzystamy lub poprzez oddzielne poinformowanie nas na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem niżej podanych kontaktów.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przekazujemy osobom, które świadczą nam usługi informatyczne, rekrutacyjne i innym, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Ponieważ w celu ułatwienia procesu rekrutacji korzystamy z platformy rekrutacyjnej Workable, firma udostępniająca platformę i jej podwykonawcy podczas świadczenia usług mogą mieć dostęp do danych osobowych kandydatów.

Możemy również przekazać Twoje dane osobowe odpowiednim organom, które mają prawo do weryfikacji ich zgodności. Możemy to zrobić tylko na ich żądanie i/lub w razie potrzeby w celu obrony uzasadnionych interesów firmy przed organami państwowymi lub sądowymi.

Za Twoją odrębną zgodą możemy przekazać Twoje dane innym firmom z grupy Modus, dla których Twoja kandydatura może być przydatna. Dane osobowe przekazane podczas spotkania są przechowywane zgodnie z polityką dotyczącą kandydata i/lub polityką prywatności odpowiedniej spółki Grupy Modus.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, zgodnie z zatwierdzonymi wewnętrznymi politykami ochrony danych i wdrażając odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym między innymi ochronę przed nieuprawnionym i niezgodnym z prawem ujawnieniem danych, utratą, uszkodzeniem, zmianą lub innego nielegalnego przetwarzania. Przetwarzając dane kierujemy się podstawowymi zasadami przetwarzania danych:

 • przetwarzamy dane w jasno określonych i zgodnych z prawem celach;
 • zapewniamy przejrzystość przetwarzania danych;
 • przetwarzamy tylko tyle danych, ile jest to niezbędne do osiągnięcia naszych prawnie uzasadnionych celów;
 • do przetwarzania danych wyznaczamy tylko tych naszych pracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonywania ich obowiązków i którzy zobowiązują się do zapewnienia poufności danych;
 • stronom trzecim dane udostępniamy tylko wtedy, gdy istnieje wystarczająca podstawa prawna;
 • posiadamy zatwierdzone procedury dla przeciwdziałania potencjalnym naruszeniom danych.

Dane przetwarzane na platformie Workable mogą być przekazywane do przetwarzania i/lub przechowywania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Dane mogą być przetwarzane przez naszych dostawców, którzy świadczą dla nas usługi utrzymania sprawnego systemu lub usługi hostingu serwerów w chmurze w USA. Ponieważ USA nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak UE, Workable Software Limited i przez nią zarządzanie spółki zagraniczne podpisały umowy dotyczące przetwarzania danych, mające na celu zapewnienie dodatkowych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności przesyłanych danych.

Jakie prawa Ci przysługują?

 • RODO i inne przepisy dają Ci pewne prawa, procedury wdrażania tych praw i wyjątki. Jeżeli zezwalają na to przepisy prawa, możesz: złożyć wniosek o otrzymanie informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli takie dane osobowe są przetwarzane, o prawie dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do skontaktowania się z nami z żądaniem poprawienia niedokładnych danych osobowych lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne;
 • prawo do złożenia wniosku o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli uważasz, że nie ma potrzeby, abyśmy nadal je posiadali lub jeśli wykorzystujemy je niezgodnie z prawem;
 • prawo do złożenia wniosku o otrzymanie danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie, a także zażądać przekazania ich innej stronie trzeciej;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach, jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych lub gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a nie zgadzasz się na usunięcie danych, a zamiast tego żądasz ograniczenia ich wykorzystania lub jeśli potrzebujesz danych do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń;
 • prawo do niewyrażenia zgody i/lub wyrażenia sprzeciwu gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o uzasadnione interesy nasze i/lub stron trzecich;
 • prawo do wycofania wszelkich udzielonych nam zgód dotyczących Twoich danych osobowych – gdy wykorzystujemy te dane osobowe zgodnie z Twoją zgodą;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami pisemnie lub drogą elektroniczną korzystając z niżej podanych kontaktów.

Jeżeli uważasz, że sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, masz prawo skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

Jak można się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:

Green Genius sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Ludwika Waryńskiego 3A (3 piętro)
00-645 Warszawa

Z inspektorem danych osobowych:
odo@greengenius.pl

Jak często aktualizujemy Politykę dla kandydatów?

Regularnie przeglądamy naszą Politykę dla kandydatów i dostosowujemy ją w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach i/lub w naszych wewnętrznych procesach. Niniejsza wersja została zaktualizowana 30 marca 2023 roku.