Kokybės, Aplinkosaugos ir Saugos Politika

KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS IR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

„Green Genius“ – atsinaujinančios energetikos įmonė, vystanti saulės ir biodujų energetikos projektus 8 Europos valstybėse. Bendrovė savo veikla siekia prisidėti prie žaliosios energijos iš atsinaujinančių šaltinių plėtros bei klimato kaitos stabdymo ir jos padarinių mažinimo, taip pat prisidėti prie valstybių, kuriose veikia, energetinės nepriklausomybės stiprinimo.

Politikos tikslas
Užtikrinti, kad bendrovės „Green Genius“ veikloje, laikantis teisės aktų, būtų įgyvendinti aukščiausi kokybės ir aplinkosaugos standartai ir kiekvieno darbuotojo sauga bei sveikata taptų neatsiejama organizacijos kultūros dalimi.

Bendrovė, įgyvendindama Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politikoje išsikeltą tikslą, savo veikloje taiko šias nuostatas:

  • Valdyti ūkinę veiklą vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais, prisidedant prie klimato kaitos stabdymo;
  • Vykdyti veiklą laikantis aplinkosauginių, veterinarinių, darbų saugos ir sveikatos ir kitų taikomų teisinių reikalavimų;
  • Prisidėti prie aplinkos taršos stabdymo, mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro;
  • Nustatyti bendrovės vykdomoje veikloje aktualius apklinkosaugos aspektus, įvertinti jų reikšmingumą ir užtikrinti efektyvų tokių aspektų valdymą;
  • Diegti inovatyvias technologijas, mažinančias neigiamą poveikį aplinkai ir žmogui;
  • Kelti visų darbuotojų lygių pareigybių kvalifikaciją bei ugdyti darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą, atitiktį taikomiems teisės aktams;
  • Taikyti nelaimingų atsitikimų prevenciją ir atlikti profesinių rizikų vertinimus;
  • Taikyti ir laikytis tarptautinių standartų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimų bei gerinti kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą.

„Green Genius“ vadovybė įsipareigoja vykdyti šią Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politiką bei imtis visų reikalingų priemonių, kad ji būtų žinoma, suprantama ir įgyvendinama bendrovės darbuotojų visuose veiklos lygiuose, taip pat būtų viešai prieinama suinteresuotoms šalims ir visuomenei.

UAB „Green Genius“
Direktorius
Ruslan Sklepovič